--> -->
   ผู้ซื้อ ( Buyers )
   
   ผู้ขาย ( Suppliers )
   
    โปรแกรมทดสอบระบบ
   
    ดาวโหลดคู่มือ
   
    เอกสารที่ใช้ในการประมูล
   
   ติดต่อเว็บไซท์
   
 
1. ผู้เข้าประมูลจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโครงการ Gov. E-Procurement โดยต้องทำการกรอกข้อมูลเบื้องต้นใน
แบบฟอร์ม

2. แบบฟอร์มที่ผู้ค้ากรอกจะถูกส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐบาลผู้มีอำนาจ พิจารณาคุณสมบัติ

3. เมื่อผ่านการพิจารณาเจ้าหน้าที่จะทำการส่ง E-Mail ตอบรับ พร้อมทั้งข้อมูล User Name และ Passwords ที่ใช้ในการ Log In แก่ผู้สมัคร

4. เช่นเดียวกันถ้าเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน หรือเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยใดๆ นเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับ
ผู้ค้ารายนั้นๆได้ จะมี E-Mail แจ้งเหตุผลเช่นกัน

5. เมื่อมีการเปิดการจัดแข่งขันประมูลทางภาครัฐ จะมีการแจ้งหนังสือเวียนผ่านทาง E-Mail ให้แก่สมาชิกที่มีข้อมูล
ในฐานข้อมูลตรง หรือใกล้เคียงกับงานจัดซื้อ โดยมีเอกสารแสดงความจำนงในการเข้าร่วมโครงการแนบไป

6. เมื่อผู้ค้าพบรายการประมูลทีต้องการเข้าร่วมแข่งขันจะต้องทำการแจ้งความประสงค์ในการเสนอชื่อเข้าร่วม ประมูลในแบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประมูล

7. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมเจ้าหน้าที่จะทำการส่งรายละเอียดสินค้าที่จะทำการประมูล โดยละเอียดแนบไปพร้อมแจ้งวันเวลาที่ใช้ในการประมูลอย่างละเอียดอีกครั้งทาง E-Mail

8. เมื่อถึงวันประมูลตามเวลาที่นัดหมายเจ้าหน้าที่ทำการ Log In ผ่าน User Name และ Passwords ของตน เช่นเดียวกับฝ่ายผู้เข้าประมูล

9. เมื่อการประมูลเสร็จสิ้นจะมีหนังสือแจ้งผ่านทาง E-Mail เพื่อแจ้งรายละเอียดผลสรุปของการประมูล

10. ผลการประมูลจะได้รับการติดประกาศไว้บน Website เช่นกัน

11. เจ้าหน้าที่ทำการออกเอกสารรับรองการเสร็จสิ้นการประมูลและผลการคัดเลือกเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำ เนินการ จัดซื้อสินค้าต่อไป


Webmaster : Pop Network Co., Ltd.(I-NET)
Copyright ® 2014 All rights reserved