--> -->
   ผู้ซื้อ ( Buyers )
   
   ผู้ขาย ( Suppliers )
   
    โปรแกรมทดสอบระบบ
   
    ดาวโหลดคู่มือ
   
    เอกสารที่ใช้ในการประมูล
   
   ติดต่อเว็บไซท์
   
 
คำถาม : การจัดซื้อครุภัณฑ์บางประเภทไม่มีการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ เช่น ตู้สาขาโทรศัพท์ ชุดประชาสัมพันธ์จะทำอย่างไรในทางปฏิบัติ
คำตอบ : คำถามคงคงหมายความว่า ไม่มี spec ของสิ่งของพวกนี้จะทำอย่างไร ไม่มีก็กำหนดเอง แต่ความจริงก็คือต้องให้ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดว่ารายละเอียดของสิ่งของนั้น เวลาจะไปสอบราคา ประกวดราคาจัดซื้อจะต้องมีspec ของข้อกำหนดในรายละเอียดของสิ่งของ ส่วนในทางฝ่ายจัดซื้อคงต้องประสานงานว่า spec ที่ออกมานั้นขอให้ออก spec ที่ออกมานั้นขอให้ออก spec เป็นกลางเพื่อจะไปใช้ในการสอบราคาหรือประกวดราคา ส่วนสาระจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เป็นสำคัญ


คำถาม : กรมได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อซื้อแฟกซ์ในวงเงิน 27,000 บาท อยากทราบว่าจะทำอย่างไรในการจัดซื้อ ในเมื่อในใบจัดสรรไม่ได้ระบุลักษณะของแฟกซ์ และในมาตรฐานครุภัณฑ์ก็ไม่ได้กำหนด จะให้ถือปฏิบัติอย่างไร
คำตอบ : อนุมัติเงินประจำงวดสำหรับซื้อแฟกซ์มา 27,000 บาท ไม่มี spec ะไร ส่วนราชการผู้จัดการก็กำหนด spec กำหนดคุณสมบัติตามความต้องการของส่วนราชการได้เอง ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ หากอยากได้ของดีกว่าก็ขออนุมัติเงินประจำงวดเพิ่มเติมได้ หากว่าไม่รู้ก็หารือกับหน่วยงานที่มีความรู้เช่น วิทยาลัยเทคนิค เป็นต้น
คำถาม : การซื้อของมีราคาเล็กน้อย อย่างเช่น ซื้อวัสดุไม่เกิน 100 บาท ไม่ขออนุมัติจัดซื้อ และไม่ทำรายงานได้หรือไม่
คำตอบ : ไม่ได้ เพราะการซื้อของทุกประเภทจะต้องมีการจัดทำรายงานขอซื้อตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ถ้าจะทำได้ในกรณีที่ไม่มีรายงานขอซื้อต้องเป็นระเบียบข้อ 39 วรรคสอง การซื้อโดยวิธีการตกลงราคากรณีฉุกเฉินอย่างนี้ถึงไปซื้อก่อนได้ แล้วเราไม่อั้นแค่ 100 บาท อั้นที่ 50,000 บาท แต่ขอให้มีความจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ข้าราชการทุกคนที่ประสบปัญหาเช่นว่านั้นสามารถไปซื้อมาก่อนได้ เอาของมาใช้ก่อนได้ แล้วถึงทำรายงานบันทึกเหตุผลและความจำเป็นที่ดำเนินการไปก่อนแล้ว เพื่อขอความเห็นชอบภายหลัง อันนี้ยอมได้ถึง 50,000 บาท แต่ถ้าเป็นกรณีปกติทั่วไป บาทเดียวก็ไม่ได้ต้องทำรายงานซื้อก่อน
คำถาม : การซื้อของบางประเภทจำเป็นต้องมีการติดตั้ง จะกำหนดให้ผู้เสนอราคาไปดูสถานที่ก่อนยื่นซอง แล้วถ้าไม่ไปดูจะไม่ให้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาได้หรือไม่
คำตอบ : อันนี้หมายความว่าบังคับให้ไปดูสถานที่ ถ้าไม่ไปดูจะไม่ให้ยื่นซอง คำตอบนี่ต้อง 50 50 ได้แต่ไม่ควร หมายถึงว่า จะกำหนดให้ผู้ที่ไปยื่นซองต้องไปดูสถานที่ก่อน ไม่ดูสถานที่ก็ยื่นซองไม่ได้ กำหนดได้นั่นก็เป็นสิทธิของท่านที่จะเลือกเอาตามความเหมาะสม


คำถาม : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ราคาประมาณ 30,000 บาท จะเบิกจ่ายในหมวดใด
คำตอบ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถ้ามีราคาเกิน 5,000 บาท จะต้องเป็นค่าครุภัณฑ์เบิกจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ถ้าต่ำกว่า 5,000 บาท เบิกจ่ายในค่าวัสดุ


คำถาม : การประกวดราคา การยื่นซองรับซองเป็นอย่างไร
คำตอบ : เรื่องของการประกวดราคาการยื่นซองยังเหมือนเดิมสำหรับการประกวดราคา คือการยื่นซองกับการรับซองทำในวันเดียวกันต่อเนื่องกันเหมือนเดิม การยื่นซองสำหรับการประกวดราคาต้องเห็นหน้า มายื่นด้วยตนเองเหมือนเดิมไม่ต่างไปจากเดิมสำหรับการประกวดราคา


คำถาม : หากมีครุภัณฑ์ที่ไม่ทราบที่มาของครุภัณฑ์และจะจำหน่ายออกจากบัญชีเนื่องจากชำรุดควรปฏิบัติอย่างไร
คำตอบ : ครุภัณฑ์ที่จะจำหน่ายแต่ไม่มีในทะเบียน (มีแต่ตัวครุภัณฑ์) การจำหน่ายต้องนำมาลงทะเบียน สำหรับราคาถ้าไม่ทราบก็ให้ตั้งคณะกรรมการประมาณราคาเพื่อจำหน่าย หากพิสูจน์ราคาไม่ได้ให้ดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด (ป.พ.พ. มาตรา 509-517)


คำถาม : การประมูล online คืออะไร
คำตอบ : คือกระบวนการขั้นสูงของการซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งสามารถเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนดผ่านอินเตอร์เน็ต


คำถาม : สินค้าหรือบริการใด ที่เหมาะกับการประมูล online
คำตอบ : 1. สินค้าหรือบริการมีการแข่งขันสูง 2. กำหนดให้การจัดซื้อโปร่งใสที่สุด 3. สินค้าหรือบริการที่มีจำนวนผู้จัดซื้อสูง


คำถาม : การประมูลแต่ละครั้ง ควรมีผู้ประมวลจำนวนเท่าใด จึงเหมาะสมที่สุด
คำตอบ : แนะนำว่าควรจะอยู่ระหว่าง 5-15 คน


คำถาม : ถ้าราคาในการประมูลไม่ต่ำลงกว่าราคาที่กำหนดเลย สามารถใช้ราคาที่กำหนดได้ไหม
คำตอบ : ผู้เริ่มประมูลต้องเป็นผู้กำหนดราคาในการประมูล และถ้าราคาการประมูลไม่ต่ำลงสามารถยกเลิกรประมูลได้


ข้อมูลจาก www.gprocurement.or.th


Webmaster : Pop Network Co., Ltd.(I-NET)
Copyright ® 2014 All rights reserved