--> -->
   ผู้ซื้อ ( Buyers )
   
   ผู้ขาย ( Suppliers )
   
    โปรแกรมทดสอบระบบ
   
    ดาวโหลดคู่มือ
   
    เอกสารที่ใช้ในการประมูล
   
   ติดต่อเว็บไซท์
   
 
1. เป็นการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์
2. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เหล่าข้าราชการในส่วนของความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้   ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
3. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมของหน่วยงานภาครัฐ
4. เปิดตลาดการค้าอย่างเสรี เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในการแข่งขัน
5. เพิ่มฐานข้อมูลผู้ขายแก่ภาครัฐ


Webmaster : Pop Network Co., Ltd.(I-NET)
Copyright ® 2014 All rights reserved