ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้

จังหวัด ชื่อสถานที่
ที่อยู่ จำนวนห้อง
เสนอราคา
จำนวนห้อง
สังเกตการณ์
File ประกาศ
ขึ้นทะเบียน
ลำปาง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะจังหวัดลำปาง

อาคารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะจังหวัดลำปาง เลขที่ 801 หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวงแม่เมาะ อำเภอ/เขตแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220 โทรศัพท์ 054-254-834, 054-254-811 โทรสาร 054-254-818
8 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ลำปาง.pdf
ลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ชั้นที่ 1,2,3,5 เลขที่ 119 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบล/แขวงชมพู อำเภอ/เขตเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054-237-399 โทรสาร 054-237-388, 054-237-389 36 1 ม.ราชภัฏลำปาง.pdf
อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบล/แขวงท่าอิฐ อำเภอ/เขตเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ - 20 2 ม.ราชภัฏ อุตรดิตถ์.pdf
พิษณุโลก
บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด
อาคารบริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เลขที่ 83/288 ถนนพระร่วง ตำบล/แขวงในเมือง อำเภอ/เขตเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-282-042-3 โทรสาร 055-258-883 18 2 บ.นิวตรอน พิษณุ
โลก.pdf
พิษณุโลก
บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด 
อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้นที่ 4 เลขที่ 59/15 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบล/แขวงในเมือง อำเภอ/เขตเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-259-078 โทรสาร 055-259-091 13 2 บ.บีสฯ พิษณุโลก.pdf
พิษณุโลก
ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ชั้นที่ 1,4,5 เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบล/แขวงท่าโพธิ์ อำเภอ/เขตเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5526-1000-4 ต่อ 1503, 1512 โทรสาร 0-5526-1111 20 2 ม.นเรศวร พิษณุโลก.pdf
เชียงราย
โรงเรียนบ้านสันโค้ง
(เชียงรายจรูญราษฎร์) 
อาคารโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ชั้นที่ 1,2 เลขที่ 1036 ถนนสนามบิน ตำบล/แขวงเวียง อำเภอ/เขตเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-711-017 โทรสาร 053-716-690 5 2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง
เชียงราย.pdf
เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชั้นที่ 1-4 เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบล/แขวงบ้านดู่ อำเภอ/เขตเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5377-6024 โทรสาร 0-5377-6024
14 3 ม.ราชภัฎเชียงราย
.pdf
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ (อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 
อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี มหาวิทยาลัยภาคกลาง ชั้นที่ 1,2 เลขที่ 932/1 หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวงนครสวรรค์ตก อำเภอ/เขตเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-801-822-4 โทรสาร 0-5680-1821

21 2 ม.ภาคกลาง อาคาร
รัตนโกสินทร์.pdf
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ) 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ มหาวิทยาลัยภาคกลาง ชั้นที่ 1 เลขที่ 932/1 หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวงนครสวรรค์ตก อำเภอ/เขตเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-801-822-4 โทรสาร 0-5680-1821

7 1 ม.ภาคกลาง อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ.pdf
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้นที่ 1-6 เลขที่ 398 หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวงนครสวรรค์ตก อำเภอ/เขตเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-219-100 ต่อ 1161, 1163 โทรสาร 056-229-944

45 2 ม.ราชภัฎ นครสวรรค์.pdf
นครราชสีมา
ทรัพย์ไพบูลย์ โดยนายปวิช ชุติกุลชัยวัต
หมู่บ้านโครงการหมู่บ้านแผ่นดินทอง 7 เลขที่ 940/3 หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวงหนองจะบก อำเภอ/เขตเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-953721 9 1 ทรัพย์ไพบูลย์ 
จ.นครราชสีมา.pdf
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้นที่ 2 เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบล/แขวงสุรนารี อำเภอ/เขตเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ -

16 1 ม.สุรนารี นครราชสีมา.pdf
นครราชสีมา
ร้านศิริพร อินเตอร์เน็ต
อาคารร้านศิริพร อินเตอร์เน็ต เลขที่ 1119/29 ถนนสุรนารายณ์ ตำบล/แขวงในเมือง อำเภอ/เขตเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ - 12 1 ร้านศิริพร อินเตอร์เน็ต
นครราชสีมา.pdf
สุรินทร์
สุรินทร์อินเตอร์เน็ทเวอร์ค
อาคารสุรินทร์อินเตอร์เน็ทเวอร์ค ชั้นที่ 1-4 เลขที่ 6/13 ถนนหลักเมือง ตำบล/แขวงในเมือง อำเภอ/เขตเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-535-288, 084-958-9584 46 3 สุรินทร์อินเตอร์เน็ทเวอร์ค.pdf
อุบลราชธานี
อาคารศูนย์ OTOP CENTER 
อาคารศูนย์ OTOP CENTER ชั้นที่ 2 เลขที่ - ถนนแจ้งสนิท ตำบล/แขวงในเมือง อำเภอ/เขตเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 089-949-7953,087-876-4441 โทรสาร 045-262-748 30 2 ศูนย์ OTOP
อุบลราชธานี.pdf
ขอนแก่น
บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด
อาคารบริษัท สวนกุหลาบ เซอรารีซีล จำกัด เลขที่ 63-65 ถนนศรีนวล ตำบล/แขวงในเมือง อำเภอ/เขตเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-222363,089-8622277 โทรสาร 043-220978 41 2 บ.สวนกุหลาบ
ขอนแก่น.pdf
ขอนแก่น
บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน) 
อาคารบริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 1,2ชั้นลอย เลขที่ 114/81-82 ถนนมิตรภาพ ตำบล/แขวงในเมือง อำเภอ/เขตเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-242-309, 347-887, 348-331 โทรสาร 043-238-591, 348-331 10 2 บ.ดาต้าแมท ขอนแก่น.pdf
ขอนแก่น
บริษัท ไทยอ๊อคชั่น จำกัด 
อาคารบริษัท ไทยอ๊อคชั่น จำกัด เลขที่ 25/2 หมู่ที่ 16 ถนนมะลิวัลย์ ตำบล/แขวงในเมือง อำเภอ/เขตเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4324-1909 โทรสาร 0-4324-1929 32 2 บ.ไทยอ๊อคชั่น
ขอนแก่น.pdf
ขอนแก่น
บริษัท รวีทรัพย์ จำกัด
อาคารบริษัท รวีทรัพย์ จำกัด เลขที่ 670/98-101 ถนนกลางเมือง ตำบล/แขวงในเมือง อำเภอ/เขตเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 04322-3377 โทรสาร 0-4322-3377 31 1 บ.รวีทรัพย์ จำกัด
ขอนแก่น.pdf
สกลนคร
โรงเรียนจันทร์จุฬาและภาษา 
อาคารโรงเรียนจันทร์จุฬาและภาษา เลขที่ 204/2 ตรอก/ซอยบ้านคำสะอาด ตำบล/แขวงธาตุเชิงชุม อำเภอ/เขตเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ - 20 1 โรงเรียนจันทร์
จุฬา สกลนคร.pdf
สกลนคร
ร้านอนุรักอินเตอร์เน็ต โดยนายไตรแก้ว ผายสียวน
อาคารร้านอนุรักอินเตอร์เน็ต โดยนายไตรแก้ว ผายสียวน เลขที่ 161/13 ถนนรัฐบำรุง ตำบล/แขวงธาตุเชิงชุม อำเภอ/เขตเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ - 37 2 ร้านอนุรักอินเตอร์เน็ต
จ.สกลนคร.zip
นครพนม
ร้านแครป อินเตอร์เนต 
อาคารร้านแครป อินเตอร์เนต เลขที่ 381 ถนนนิตโย ตำบล/แขวงหนองญาติ อำเภอ/เขตเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 25 1 ร้านแครป อินเตอร์เนต
จ.นครพนม.pdf
ชลบุรี
ร้านคอมพริ้นท์ 
อาคารร้านคอมพริ้นท์ ชั้นที่ 2 ,ชั้นลอย เลขที่ 30/40 หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวงบ้านสวน อำเภอ/เขตเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-467-400 โทรสาร 038-467-401 20 1 บ. บีสฯ ร้านคอม
พริ้น ชลบุรี.pd
f
ชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาคาร50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นที่ 7 เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบล/แขวงแสนสุข อำเภอ/เขตเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 โทรศัพท์ 038-745-900 ต่อ 1220 โทรสาร 038-390-040 28 2 ม.บูรพา ชลบุรี.pdf
พังงา
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
อาคาร60 ปี กรมอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ชั้นที่ 3 เลขที่ 326 ถนนเพชรเกษม ตำบล/แขวงท้ายช้าง อำเภอ/เขตเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท์ 0-7641-2077 ,0 7641 3582 โทรสาร 0-7641-2045 , 0 7641 1577 8 1 ทคนิค พังงา.pdf
สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. สุราษฎร์ธานี 
อาคารP.C TOWER มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้นที่ 8,9 เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวงบางกุ้ง อำเภอ/เขตเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-225-260-3 โทรสาร 077-225-264 11 2 ม.วลัยลักษณ์
จ.สุราษฎร์ธานี.pdf
ชุมพร
บริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด
อาคารบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด ชั้นที่ 1-3ชั้นลอย เลขที่ 111/13 ถนนทวีสินค้า ตำบล/แขวงท่าตะเภา อำเภอ/เขตเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทรศัพท์ 077-506-712 โทรสาร 077-506-712 10 2 บ.ฟรีอินเตอร์เน็ท
ชุมพร.pdf