--> -->
   ผู้ซื้อ ( Buyers )
   
   ผู้ขาย ( Suppliers )
   
    โปรแกรมทดสอบระบบ
   
    ดาวโหลดคู่มือ
   
    เอกสารที่ใช้ในการประมูล
   
   ติดต่อเว็บไซท์
   
 
     ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 1 ตุลาคม 2545 เรื่องให้สนับสนุนระบบ e-auction โดยให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เริ่มดำเนินการจัดซื้อพัสดุภัณฑ์ในรูปแบบ e-auction ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยทุกกระทรวง ทบวง กรม จะต้องมี website ของตนเองและมีการจัดซื้อในรูปแบบ e-auction อย่างน้อย 1 รายการภายในเดือนธันวาคม 2545 และให้รายงานผลทุก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นไป และสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง การแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยมีแนวทางดำเนิน การอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดำเนินการวิธี การ จัดหา การทำสัญญา การจ่ายเงิน การลงโทษ การเก็บรักษา และการจำหน่ายเพื่อให้ส่วนราชการต่าง ได้ปฏิบัติ ไปในทางเดียวกัน มีความเสมอภาค และไม่เกิดความรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดินเนื่องจากความก้าวหน้าของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ทำให้มีการนำ ITเข้ามาช่วยจัดการรวบรวมข้อมูลซื้อ /ขาย/แลกเปลี่ยน ของผู้ซื้อและผู้ขายไว้หลายรายในลักษณะของศูนย์จัดซื้อรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ลดค่า ใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบส่งผลให้การดำเนินการสามารถบริหารให้มีต้นทุนต่ำ พร้อมการสร้างความ พึงพอใจของ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้ ระบบ Online ที่เรียกว่า ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอ นิกส์ (e-Procurement) โดยกระบวนการ e-Procurement จะเริ่มตั้งแต่การจัดทำรายละเอียดข้อมูลสินค้า (e-Catalog) การคัดเลือกผู้ค้า และสินค้า(e-Sourcing) การขอให้ผู้ค้าเสนอราคาและเงื่อนไข (e-RFP (Request for Proposal) /e-RFQ (Request for Quotation)) การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และการชำระเงิน (e-Payment) เป็นต้นซึ่งปัจจัยที่มีความ สำคัญต่อ (e-Procurement) คือ การจัดหาผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MarketPlace Service Provider) ทำหน้าที่เสาะหาผู้ขายสินค้าหรือผู้ค้า (Suppliers) และบริการจัดซื้อสินค้าตามความต้องการของลูกค้า (Buyers) ผ่านตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MarketPlace) ที่ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบราคาของสินค้าหรือ บริการที่ประหยัด ที่สุดก่อนตัดสินใจสั่งซื้อและ เนื่องจากการประมูลด้วยระบบ e-Auction ที่เป็นแบบ Online Realtime เพิ่งเริ่มดำ เนินการโดยภาคเอกชนในช่วงเวลาประมาณ 1 – 2 ปีที่ผ่านมาจึงมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนในขณะนี้

     บริษัท ป๊อป เนทเวอร์ค จำกัด หนึ่งในบริษัทกลุ่ม Central Group ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท และจัดเตรียมเพิ่มทุนอีกเท่าตัวในปีหน้า โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและ ดูแลเว็บไซต์ www.pop.co.th เว็บท่าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจในการบริการ ให้คำปรึกษาและรับดำเนินการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิค บริการพัฒนาโปรแกรมการทำงานระบบอินเตอร์ เนต บริการพัฒนาตลาดออนไลน์ รวมถึงการทำเว็บไซต์ต่างๆ อย่างครบวงจรซึ่งได้รับความไว้วางใจจากหลาย หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีมาโดยตลอดในการดูแลและออกแบบจัดระบบ เว็บไซต์ต่างๆ อาทิ ระบบจดทะเบียนออนไลน์ และออกแบบระบบงานเว็บไซต์ รวมทั้งระบบงานที่ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ , Commerce80’ ประมูลรถยนตร์ออนไลน์ , ระบบจดทะเบียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ , เว็บไซต์และระบบงานภายใน กระทรวงการต่างประเทศ , ระบบฐานข้อมูลนิติบุคคลต่างด้าว , เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, โปรแกรมในส่วนแกนหลักของระบบงานภายในซึ่งเป็นระบบงาน Web Application ทั้งหมด กระทรวงกลาโหม , เว็บไซต์ไอทีวี ฯลฯ และในเร็วๆนี้เรายังจะมีผลงานที่น่าภูมิใจ ทิเช่น เว็บไซต์ระบบงานสำนักงานปลัด, ระบบปฏิบัติการสินค้าเกษตร ซึ่งจะทำการพัฒนานำร่องในส่วนของระบบสต็อกข้าวสารจากคลังสินค้าทั่วประเทศ ซึ่งมีการนำระบบ GIS (Graphic Information System) มาประยุกต์ใช้งานเข้ามาซึ่งจะพัฒนานำร่องในส่วนของระบบข้าวสาร

     ด้วยประสบการณ์การให้บริการและการดูแลระบบต่างๆ กว่าสามปี ทางบริษัท ฯมีความมั่นใจและความพร้อมที่จะทำ หน้าที่ เป็นตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MarketPlace Service Provider) ในการให้บริการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Procurement) เช่น การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา และการจัดซื้อรวมแบบออนไลน์ การลงทะเบียนบริษัทผู้ขาย การทำ e-catalogue เป็นต้น เพื่อทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ ใช้ระยะเวลาน้อยลง เปิดตลาดการค้าอย่างเสรี เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในการแข่งขัน เพิ่มฐานข้อมูลแก่ภาครัฐ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน ช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างสะดวกรวดเร็วขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งต้นทุนผู้ซื้อและต้นทุนผู้เสนอขาย

ติดต่อ เพื่อขอรับคำปรึกษาและใช้บริการได้ที่

ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ บริษัท ป๊อป เนทเวอร์ค จำกัด
919/555 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ห้อง 1-3 ชั้น 12
.สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ 66-2630-1700 (50 คู่หมายอัตโนมัติ)
โทรสาร 66-2630-1710
อีเมล์ eprocurement@pop.co.thWebmaster : Pop Network Co., Ltd.(I-NET)
Copyright ® 2014 All rights reserved